c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 grudzień 2019

EDUKACJA EKOLOGICZNA - nabór wniosków w roku 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 07 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in:

 • programy edukacyjne,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne,
 • publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
 • bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
 • audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 • kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
 • seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
 • studia podyplomowe,
 • konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
 • budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
 • multimedia o tematyce ekologicznej.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminie naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:

 1. Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2020
 2. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
 3. Tabela - rejonizacja wnioskodawców
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 grudzień 2019