c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 czerwiec 2019 WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”
 
Cel programu:
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
 
Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.
 
Rodzaje przedsięwzięć:
Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Wysokość dofinansowania:
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.
Oprocentowanie pożyczki:
Zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.
Umorzenie:
- w przypadku, gdy wartość wskaźnika G  jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,
- w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 112, 139
Biuro Koszalin – 94 346 72 00 wew. 227

Załączniki do pobrania:
1.      Regulamin naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”
2.      Wniosek o dofinansowanie zadania
3.      Załącznik nr 10 – Karta efektu ekologicznego
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 23 sierpień 2019